Ana Sayfa / GENEL / Başkan Erdoğan İmzayı Attı Başladı

Başkan Erdoğan İmzayı Attı Başladı

Sıhhatle Alakalı Bir takım Yasa ve Yasa Kararında Kararnamelerde (KHK) Farklık Yapılmasına Değin Yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yasayla terör örgütlerine azalığı, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla bağlantısı olduğu için kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması neticeninde kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün nihayetinde mesleklerini icra edebilecek. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet müddetleri bu müddetten düşürülecek. Sıhhatte şiddetin önlenmesi: Sıhhat müessese ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri nedeniyle isteyerek işlenen suçlardan kuşkulu olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve ihtiyaç duyulan işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına gönderilecek. Cumhuriyet savcısı adli işlemleri yerine getirecek.

Bu suçların soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya şahit olan sıhhat personelinin ifadeleri iş yerlerinde alınacak. Bu kararlar, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlar ile ilgili da uygulanacak.Sağlık Hizmetleri Temel Yasayı’na göre beraber kullanım protokolü yapılmış sağlık tesislerinde çalışacak üniversite personeli ile maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde bu yasa dahilinde kontrat yapılacak.Tütün ürünleri için kapsamı geniş tertip etme: Televizyonda yayınlanan program, film ve dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen yapıtlarda tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek. Ayrı olarak internet, topluma açık olan sosyal medya veya benzeri ortamlarda ticari gaye ile veya reklam emeliyle tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek.

Sıhhat, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite kampüslerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak. Tütün ürünleri paketleri ile nargile şişelerinin üzerine, zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı ikaz veya iletilerin konulacağı alan yüzde 65’den yüzde 85’e çıkarılacak. Bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve şekiller aynı olacak.Türkiye’de üretilen veya dışardan alınan tütün ürünleri; markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere, aynı şekilde tasarlanan düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilecek.

Sigara paketlerinin üzerinde markanın logosu olmayacak: Marka, paketin yalnızca bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5’ini aşmayacak şekilde yazılacak. Paketlerin üzerine markanın logosu, sembolü veya sair işaretleri konulamayacak. Bu kaideler, ansızın fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları için de geçerli olacak.Tek tip olarak tasarlanan sigara paketleri konusunda hususlar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle tertip edecek. Bu tertip etmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’de üretilen veya dışardan alınan tütün ürünleri, 7 ay içinde, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun’un kaideleri ve yasakları tertip eden maddesine uygun hale getirilecek. Bu müddet Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.

Kişisel kullanım için ülke dışından ilaç sağlanabilecek: Yasayla beraber Türkiye’de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup piyasada bulunmayan ilaçların, reçeteli olarak kişisel kullanım için Sıhhat Bakanlığının desturuyla Türk Eczacıları Birliğince (TEB) ülke dışından temininde yaşanan sıkıntılara çözüm getirildi.Buna göre, TEB’in yanı sıra Sosyal Güvenlik Müessesesi (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU) ve Sıhhat Bakanlığı tarafından uygun görülen kamu müessese ve kuruluşları aracılığıyla kişisel kullanım için ülke dışından ilaç sağlanabilecek, direk hastalara verilebilecek. Hastanelerin ülke dışından toplu olarak getirdiği ilaçların temini de bu şekilde sağlanabilecek.

Bu ilaçlar için ülke dışı ilaç listesine girdiği tarihten itibaren 3 sene içinde müsaade ve ruhsat sahibi tarafından ruhsat müracaatında bulunulacak, müracaat tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde ruhsat alınacak. Reisicumhur, ruhsat başvurusu yapılmayan veya ruhsatı alınmayan ilaçların bu şekilde teminine devam edilmesine karar verebilecek.Türkiye İlaç ve Tıbbi Alet Kurumu da ceza uygulayabilecek: Kanunla, Ecza Ticarethaneleriyle Sanat Ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli Ve Müessir Kimyasal Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun’da farklık yapıldı. Cezaların vaktinde ve gecikmeden kuruluş edilebilmesi için yerel mülki idarelere göndermeden Türkiye İlaç ve Tıbbi Alet Müessesenine da ceza uygulayabilme yetkisi verilerek, caydırıcılığı sağlamak için fiilin niteliği ve ehemmiyetine göre para cezalarının alt ve üst hududu yine belirlendi.

Yasada belirtilen kaidelere ve yasaklara uymayan eczane sahipleri veya sorumlu müdürü ile sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir madde satıcılığı yapanlara, Türkiye İlaç ve Tıbbi Alet Müessesesi veya yerel mülki amir tarafından 2 bin liradan 20 bin liraya kadar yönetimsel para cezası kesilecek. Fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde ceza bir kat artırılacak.Ülke dışından sağlanan ilaçlar için ruhsat başvurusunda bulunma süresi, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başlayacak. Eczacı olmayanların, eczacı mesul müdür atayarak eczane açabileceği kaidesi şirketler için de uygulanacak, böylelikle muvazaalı ortaklıklar ortadan kaldırılacak. Diplomalı eczacı olmak koşuluyla ortaklardan birinin ticarethane işlerinden mesul müdür gösterilmesi koşulu kaldırılacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce oral patoloji alanında doktora eğitimi yapmış veya doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini muvaffakiyet ile bitiren diş hekimlerine, oral patoloji dalında ihtisas vesikası verilecek.Diş hekimlerinden, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tıbbı patoloji ve ur patolojisi alanlarında doktora eğitimi yapmış olup yurt içinde veya ülke dışında en az iki senesi eğitim müesseselerinde olmak üzere üç sene müddetle oral patoloji alanında araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, vesikalarını ve bu alanda yurt içi ve ülke dışında yayımlanmış ilmi yayınlarını ibraz ederek, tertip etmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ihtisas vesikası almak için Sıhhat Bakanlığına müracaat edebilecek.

Tıpta İhtisas Heyeti, müracaat müddetinin bitiminden itibaren 6 ay içerisinde müracaatları değerlendirecek. Çalışmaları yeterli görülenlere oral patoloji dalında ihtisas vesikası verilecek. Oral patoloji, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Değin Çizelge’ye diş hekimliğinde uzmanlık ana dalı olarak ilave edecek.Tıbbi aletlerin ruhsatlandırma süreçlerinin daha kısa sürede yapılabilmesini sağlamak emeliyle ruhsatlandırmaya asal analizler, Sağlık Bakanlığının yanı sıra Bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvarlarda da yaptırılabilecek. Müstahzar olmamakla birlikte hastalıkları teşhis veya rehabilitasyon ettiği beyanı ile rastgele bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar 1 yıldan 5 yıla kadar mapus cezasına çarptırılacak.

Doktor odasından izin almayacaklar: Doktorların ansızın fazla doktorluk görevi kabul etmeleri için doktor odasından destur almaları koşulu kaldırılacak. Sıhhat Bakanlığı merkez ve taşra örgütü için tahsis edilen döner anapara miktarı, her bütçe seneninde Reisicumhur tarafından ihtiyaca göre artırılabilecek. Bakanlık merkez ve taşra örgütü için tahsis edilen döner anapara miktarı 10 milyar lira olacak.Sıhhat Bakanlığına bağlı döner anapara işletmelerinin muhasebe hizmetleri Bakanlıkça yürütülecek ancak Bakanlık tarafından öneri edilen ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen döner anapara işletmelerinin muhasebe hizmetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilebilecek.

Embriyo ve üreme hücresi bağışlayana ceza: Yasaya ters şekilde embriyo ve üreme hücresi bağışlayan, aşılayan, bulunduran, kullanan, gizleyen ve nakledenlerle bunların alım ve satımını yapanlar, alım ve satımına aracılık edenler veya komisyonculuğunu yapanlar veya bu fiilleri özendiren, bunlara yönlendiren, bunlara yönelik duyuru, reklam veren, yayınlayan kişiler hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.Bakanlıktan izin almadan uzuv nakli ve üremeye yardımcı tedavi merkezi açılamayacak. Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı şekilde faaliyet gösteren sağlık kurum ve kuruluşlarının, fiilin niteliği ve tekerrürü halinde faaliyeti durdurulacak veya faaliyet izni iptal edilecek.

Üremeye yardımcı tedavi uygulamaları: Kanuna göre, tabii yollarla çocuk sahibi olunamadığı veya tıbbi gereklilik bulunduğu hallerde, kadın veya erkeğin üreme hücrelerinin tıbbi yollarla döllenmeye elverişli hale getirilmek ve vücut içinde veya dışında döllenmesini sağlamak suretiyle üreme hücreleri veya embriyo anne adayına uygulanabilecek. Bu yol sadece evli olan eşler arasında gerçekleştirilecek.Bu tedavi uygulamaları, sadece Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hekimler tarafından ve bakanlıkça ruhsatlandırılan üremeye yardımcı tedavi uygulama merkezlerinde yapılabilecek. Eşlerden biri veya her ikisinden alınan üreme hücreleri ve bu hücrelerden ele geçirilen embriyonun, başka kişilere uygulanması yoluyla çocuk sahibi olmak ve taşıyıcı annelik yapmak yasak olacak. Başkasına ait üreme hücresi veya embriyonun kullanılması suretiyle donasyon işlemi yapılması ve bu amaçla üreme hücresi veya embriyo bağışlanması, satılması, bulundurulması, kullanılması, saklanması, taşınması, ithalatı, ihracatı ve bu işlemlere aracılık edilmesi de yasaklanacak.

Organ nakli kimlerden yapılabilecek?: Canlıdan organ nakli alıcının en az 2 yıldan beri evli olduğu eşi ile dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilecek. Uzuv nakli şart olan hastalığın evlilikten sonra teşhis edildiği vaziyetlerde, eşlerin en az 2 senelik evli olması koşulu aranmayacak.Uzuv nakli hizmeti sunan hastanelerin bulunduğu her şehirde, Uzuv Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu kurulacak. Sıhhat Bilimleri Üniversitesine tahsis edilecek öğretim personeli kadroları, temel bilimler hariç olmak üzere, beraber kullanılan eğitim ve araştırma hastanesinin eğitim birimleri, ihtiyacı ve nitelikleri dikkate alınarak, Sıhhat Bakanlığının talebiyle, rektörün teklifi üzerine Mütevelli Kurulu tarafından şehir bazında belirlenecek ve öğretim azası atamaları bu kadrolara yapılacak.

Diş hekimlerinin ansızın fazla doktorluk görevi kabul etmeleri için Doktor Odasından destur almalarına ait tertip etmeler yürürlükten kaldırılacak. Yasayla, Sıhhat Bakanlığına bağlı sıhhat tesisleri ile üniversitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans, ihtisas eğitimi veren heyetlerin beraber kullanımı hususunda uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik tertip etme yapıldı. Buna göre, beraber kullanıma konu sıhhat tesisleri için ansızın fazla üniversiteyle protokol imza adabilecek.Doktorlar devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya yükümlülüğünü bitirmeden ana dallarda ihtisas eğitimi yapmak için asistanlık imtihanına katılabilecek ve ihtisas eğitimine başlayabilecek. Ancak yan dalda veya ansızın fazla ihtisas dalında eğitim yapmak üzere asistanlık imtihanına girebilmek için devlet hizmeti yükümlülüğünün bitirmesine 9 aydan daha az müddet kalmış olması ve ihtisas eğitimine başlanabilmesi için de devlet hizmeti yükümlülüğünün bitirmesi koşul olacak.

Vakıf üniversiteleri “eğitim aile sıhhati merkezi” açabilecek: Yasa ile aile hekimlerinin ve aile sıhhati çalışanlarının çalışma yaş ve müddetleri belirtilerek vakıf üniversitelerinin de “eğitim aile sıhhati merkezi” açmasına olanak sağlanıyor. Kamu görevlisi olmayan ve aile hekimi ile aile sıhhati personeli olarak çalışanlara, İşsizlik Sigortası Yasayı kararları uygulanabilecek.Sıhhat Bakanlığınca belirlenen müddet nihayetinde kişiler aile hekimlerini değiştirebilecek veya sıhhat hizmet tasarılamasına uygun olarak Sıhhat Bakanlığı da kişilerin aile hekimini değiştirebilecek. Her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısında, coğrafi şartlar, sıhhat hizmet tasarılaması gibi kriterler asal alınacak. Yasa, çocuk sahibi olamayan evli çiftlere SOSYAL GÜVENLİK KURUMU desteğinin kapsamını genişletiyor. Buna göre, kadındaki yaş hududu “23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük” olarak tertip ediyor.

Kadının primer overyan yetmezliği ve erkeğin azoospermisi olması halleri hariç olmak üzere, son 3 yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden netice alınamamış olduğunun yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık heyetleri tarafından belgelenmesi, uygulamanın yapıldığı tıbbi merkezin kurum ile sözleşme yapmış olması, eşlerden birinin en az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde veya sağlam çocuk sahibi olan çiftler hariç olmak üzere kurumun belirlediği kalıtsal bir hastalığı olan veya bu hastalık için taşıyıcı olduğu bilinen evli çiftin sağlam çocuk sahibi olması için SOSYAL GÜVENLİK KURUMU tarafından finansman sağlanacak.

Kan ve kan ürünleri imalat yerlerinin faaliyetleri: Kan ve Kan Ürünleri Kanunu’nda farklık yapılarak kan ve kan ürünleri üretim yerleriyle alakalı yaptırımlar ihtiyaçlara ve günün şartlarına göre yeniden tertip etti. Buna göre, ruhsat almadan faaliyet gösterenler valilikçe faaliyetten men edilecek ve 10 bin lira idari para cezasıyla cezalandıracak. Saklanması zaruri tutulan doküman ve örnekleri gizlemediği saptayanlarla mevcut ruhsatı kapsamı dışında faaliyet gösterenlere 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.Bu ihlallerin 2 yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası bir kat artırılacak. İhlalin üçüncü tekrarında artırımlı idari para cezası uygulanarak, bu yerlerin faaliyeti 10 güne kadar durdurulacak. Dördüncü tekrarda ise kan ve kan üretim yerlerinin faaliyetleri süresiz durdurulacak.

Halk sağlığının savunması emeliyle gıda ve destek edici gıdaların yaftanında, tanıtımında veya reklamında “sağlık beyanı” kullanılabilmesine Türkiye İlaç ve Tıbbi Alet Kurumu tarafından müsaade edilecek.Farmasötik formda olan takviye edici gıdalarla özel tıbbi emelli perhiz gıdaların üretimi, ithalatı, ihracatı ve kontrolüne ilişkin görev ve yetki, Türkiye İlaç ve Tıbbi Alet Kurumunda olduğundan bu konuda idari yaptırım uygulama yetkisi, mahalli mülki amir ile birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Alet Kurumuna da verilecek.Kaynak suları için yaptırımlar artıyor: Kaynak suları, içme suları, doğal mineralli sular ve tıbbi emelli sular itibariyle belediyelere ve il özel idarelerine de müeyyide uygulanmasına imkan sağlanacak.Kanunla, entegre şehir hastanelerinde yüklenici şirketin sözleşme kapsamında yer alan miktara bağlı tıbbi destek hizmetleri içinde bulunan piyasa testinin 10 sene nihayetinde gerçekleştirilmesi hususu yine tertip ediyor. Buna göre, ihtiyari hizmetlerde sözleşmede yer alan miktara bağlı tıbbi destek hizmetleri 10 senesi geçmemek üzere dönemsel piyasa testi ile aktüellenecek. İşletme dönemindeki güvence miktarı her sene, Türkiye İstatistik Müessesesince belirlenen yurt içi üretici ücret endeksindeki artış oranında artırılacak.

Hali hazırda müfettiş, tecrübe etmen, denetçi, aktüer ve kontrolör istihdamında yabancı dil koşulu bulunmadığından, mevcut müfettiş yardımcısı, tecrübe etmen yardımcısı, denetçi yardımcısı, aktüer yardımcısı ve stajyer kontrolör olarak çalışanların belirtilen kadrolara atanmalarında da yabancı dil koşulu aranmayacak.Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan ve şiddete uğrayan personel için uygulanan adli yardım, devlet ve vakıf üniversitelerinde sağlık hizmeti sebebiyle şiddete maruz kalan sağlık çalışanları için de uygulanacak. Bu yardımın usul ve esasları Yükseköğretim Heyeti tarafından belirlenecek.Beynelmilel Sağlık Hizmetleri AŞ’nin görevini gerçekleştirebilmesi ve daha efektif hizmet verebilmesi için ülke dışında sağlık kuruluşu açmak, işletmek, ortaklık kurmak ve iş birliği yapmak, sağlık ve eğitim emeline yönelik bina yapmak, ettirmek, ilaç, alet ve tıbbi malzeme tedariki yapmak, sağlık meslek eğitimi turizmine yönelik faaliyetlerde bulunmak, yurt içindeki eğitim kurumlarına ülke dışından talebe teminine aracılık etmek, ülke dışında eğitim müessesesi açmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak da görevlerine katıldı.

PEKİ YASA KARARINDA KARARNAME NEDİR?: Yasa kararında kararname veyahut KHK genel tanım olarak yasama uzuvunun konu, müddet ve emeli belirleyen bir yetki yasası ile verdiği yetkiye veya direk doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı, parasal manada yasa gücüne sahip, meclisin tasdiki ile şekli ve organik manada yasa gücünü kazanacak olan kararnamelerdir. Türkiye’de 1982 Anayasası’nın 87. maddesi ile, “Bakanlar Heyetine belli konularda kanun kararında kararname çıkarma yetkisi vermek” TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’nin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Hakkında Metin Kandemir

POPÜLER HABER

hdpli başkan isyan ettirdi

Diyarbakır’da belediye yönetimlerinin HDP’yi başkanlara geçmesi sonrası 267 kişinin işine son verildi. İşten çıkarılan çalışanlar, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir